دکتر علی نیری راد

دکتر علی نیری راد

کارشناس مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر

دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر

0 Comments