دکتر مقداد آینه بند

دکتر مقداد آینه بند

کارشناس مهندسی کامپیوتر – سخت افزار
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر – اینترنت اشیا

0 Comments